Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Biblioteka Gminna w Podegrodziu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://biblioteka.podegrodzie.net/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF i skanów są dostępne cyfrowo,
 • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Biblioteka Gminna w Podegrodziu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

Data aktualizacji deklaracji: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Alicja Grzesik

E-mail osoby kontaktowej: biblioteka@podegrodzie.net

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 444 13 47

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Biblioteka Gminna w Podegrodziu

Adres organu odwoławczego: Podegrodzie 525

Adres e-mail organu odwoławczego: biblioteka@podegrodzie.net

Telefon organu odwoławczego: 18 444 13 47

Dostępność architektoniczna

 • siedziby głównej Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, Podegrodzie 525
 • filii w Brzeznej, Brzezna 428  33-386 Podegrodzie;
 • filii w Gostwicy, Gostwica 27  33-386 Podegrodzie;
 • filii w Olszanie, Olszana 127  33-386 Podegrodzie;

Biblioteka Gminna w Podegrodziu, Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

Na terenie należącym do Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnościami oznaczony pionowo i poziomo.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście do biblioteki jest wprost z poziomu chodnika bez żadnych barier architektonicznych.

Budynek wyposażony jest w windę oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W windzie znajdują się przyciski oznaczone alfabetem Braille’a oraz telefon.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz 1 piętrze.

Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o numerach pięter, klatek schodowych, drogach ewakuacyjnych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a. 

 

Filia w Brzeznej, Brzezna 428, 33-386 Podegrodzie

Na terenie  filii Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno bezpośrednio z parkingu jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością, drugie wejście zaopatrzone jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W windzie znajdują się przyciski oznaczone alfabetem Braille’a.

W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na 3 piętrze. 

Drogi ewaluacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W filii brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a. Filia znajduje się w budynku przedszkola i żłobka.

Filia w Olszanej, Olszana 127 33-386 Podegrodzie

Na terenie filii Biblioteki zlokalizowany jest parking dla osób z niepełnosprawnością, z którego mogą korzystać osoby odwiedzające filię.

Do budynku filii prowadzą trzy wejścia w tym jedno z podjazdem dla osoby niepełnosprawnej jedno z poziomu chodnika, jedno po schodach.

Budynek wyposażony jest w schodołaz oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Brak oznaczeń kontrastowych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. Filia znajduje się w szkole podstawowej.

 

 

W Bibliotece brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

 

Filia w Gostwicy Gostwica 27 33-386 Podegrodzie

Filia zajmuje jedno pomieszczenie zlokalizowane w budynku szkoły podstawowej.

Do pomieszczenia filii prowadzi jedno wejście, do którego można dostać się jedynie schodami, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajduje się oznakowany  parking, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w toaletę dla niepełnosprawnych.

 

Drogi ewakuacyjne są oznaczone.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W filii biblioteki brak jest informacji w formie tyflomap i alfabetu Braille’a.

Informacje dodatkowe

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • pracownicy Biblioteki i filii szkoleni są z zasad obsługi klientów - osób ze szczególnymi potrzebami
 • w bibliotece działa usługa asystenta/pomocy osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez bibliotekę zbiorów i usług,
 • w bibliotece i filiach dostępna jest usługa książka na telefon dzięki której osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc w dostarczeniu wybranej przez nią książki

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

13746